Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2519  ครั้งแรกได้รับการอุปถัมภ์และสนับสนุนจากพระครูกิตติยาณสุนทร (เวิ้ง  เจริญวัน)  หรือหลวงพ่อเวิ้งเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเทิง  ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงเป็นที่ทำการโดยมีนายพุฒิกร  แก่นทองเป็นผู้บริหารคนแรก  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  และจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ   ( ม.1– ม.6 )  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ตั้งและขนาด

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งเทิง  ถนนหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย – เดชอุดม)     ตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160  ห่างจากอำเภอเดชอุดม 25 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 50 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          จรดทางหลวงหมายเลข 24

ทิศใต้             จรดหนองน้ำสาธารณะทุ่งเทิง

ทิศตะวันออก     จรดโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

ทิศตะวันตก      จรดถนนทางเข้าหมู่บ้านทุ่งเทิง

ประเภทโรงเรียน สหศึกษา

อักษรย่อ ท.ว.

วันสถาปนาโรงเรียน 4  มิถุนายน  2519

สัญลักษณ์โรงเรียน รวงข้าว

สีประจำโรงเรียน ชมพู – ขาว

ชมพู  หมายถึง  ความรักความสามัคคี

ขาว  หมายถึง  คุณธรรมจริยธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน สิกขา ชีวิตา  โชตนา   การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์

คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น

สภาพชุมชน ลักษณะที่ตั้งชุมชนแวดล้อมโรงเรียนจัดการปกครอง

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  คือตำบลทุ่งเทิง  ซึ่งมี

ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน  ประชาชนประกอบอาชีพทำนา

ทำสวน  ทำไร่ รับจ้าง