Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

English Camp2014


เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งเิทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดค่ายการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ "English Camp 2014" ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร


<<<ประมวลภาพกิจกรรม>>>