Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

ประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 วันที่ 2 กรกฏาคม 2558