Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

ต้อนรับผู้อำนวยการทองเสาร์ แก้วหลวง

  25/05/2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนายินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายทองเสาร์ แก้วหลวง ด้วยความยินดียิ่ง