Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยกำหนดให้มี การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2559