Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ


หัวข้อการศึกษา            รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน                  เดือนดารา   พลแสน

ปีการศึกษา                2560

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทุ่งเทิง       ยิ่งวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random)       จำนวน  39  คน

เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น การหาค่าความสอดคล้อง และค่า t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2)  เท่ากับ 84.05/81.99  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่า    ก่อนเรียน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 เรื่องกฎหมาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อการเรียน    ในระดับมากที่สุด