Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home

กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์อาเซียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ในหัวข้อ"รวมพลังอา่าน คิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ นำพาชาติสู่อาเซียน"ในวันที่ 30 เดืิอนสิงหาคม พ.ศ. 2562