แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พอสรุปให้เห็นตัวอย่างการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายดังนี้

แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้

สถานประกอบการ

ได้แก่  ร้านซ่อมจักรยาน – จักรยานยนต์ของหมู่บ้าน

หน่วยงานภาครัฐ

ได้แก่    สถานีอนามัยตำบลทุ่งเทิง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

เทศบาลเมืองเดชอุดม

ศาลจังหวัดเดชอุดม

สำนักงานประปาเดชอุดม

สำนักงานตำรวจภูธรเดชอุดม

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม

โรงเรียนมัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

หน่วยงานเอกชน

ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมในหมู่บ้าน

โรงสีไฟสินรุ่งเรือง

โรงสีไฟเดชอุดมศิริโชค

โรงสีข้าวพลังไอน้ำไทยยงเฮง

โรงงานเย็บผ้า

โรงงาน SR ผลไม้ดอง

โรงงานผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ (สยามซีแพค)

ธนาคารทุกแห่งในอำเภอเดชอุดม

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอกันทรลักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com