Breaking News

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2566

ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธาน เปิดงาน วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กิจกรรมนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ สุนทรภู่ กวีเอกของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม

About Sangwian Sawai

Check Also

พิธีทำบุญตักบาตรเปิดโรงอาหารใหม่

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเปิดโรงอาหารใหม่ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.29 น. คณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนทุกคน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *