Breaking News

กิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

กิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต
คณะครูบุคลกร และนักเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรม “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ” เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูวันชัย  นาคพันธ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้

กิจกรรมในช่วงเช้า คุณครูวันชัย ได้กราบลาพุทธสถานหน้าโรงเรียน จากนั้น คณะครู นักเรียนได้ตั้งขบวนแห่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่บริเวณงานซึ่งใช้ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน

หลังจากนั้นมีพิธีการบายศรีสู่ขวัญ,การแสดงของนักเรียน,ชมวีดีทัศน์

ประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธานฮวงเฮ็ง แซ่ลี้ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ตามด้วย นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกพร้อมกับกล่าวแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น

About admin

Check Also

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. – ตั้งองค์ผ้าป่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *