Breaking News

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกอบด้วย นางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีระพล เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

             

About admin

Check Also

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. – ตั้งองค์ผ้าป่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *