รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยเปิดรับสมัคร 2 ระบบ

 • ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น.
 • สมัครแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.ttyw.ac.th/register

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนัก
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง
 • ภาพถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนา ปพ.1
 • ใบรับรองการศึกษา
 • ใบรับรองความประพฤติ
 • ใบตรวจกรุ๊ปเลือด

**สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์นำหลักฐานการสมัครเรียนส่งให้ทางโรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน**

**เอกสารสำเนาทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com