ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการเป็นนักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

Read More »

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08:00 น. – 12:00 น. แนวปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ แต่งกายชุดนักเรียน ลงทะเบียน เวลา 08:00 – 09:00 น. หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มติม ที่เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  

Read More »

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566  

Read More »

คนเก่งของเรา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

Read More »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยเปิดรับสมัคร 2 ระบบ ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น. สมัครแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.ttyw.ac.th/register เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนัก สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาบัตรประจำตัวของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง ภาพถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนา ปพ.1 ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองความประพฤติ ใบตรวจกรุ๊ปเลือด **สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์นำหลักฐานการสมัครเรียนส่งให้ทางโรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน** **เอกสารสำเนาทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

Read More »

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

Read More »

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและตัวแทนครู โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ยังโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3,ม.6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และเตรียมพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กิจกรรม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จาก Aerosoft พร้อมกันนี้ คณาจารย์จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี ยังมาให้การแนะแนว สำหรับการศึกษาต่อ

Read More »

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกอบด้วย นางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีระพล เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา              

Read More »

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและพัฒนานักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ พิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ  ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวและอื่นๆ เช่น บทบาทหน้าที่นักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม ภารกิจและบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ ความรุนแรง ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM บทบาทหน้าที่ของชมรม TO BE NUMBER ONEสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมการแบ่งปันประสบการณ์ผู้ที่เลิกยาเสพติดได้ รับสมัครนักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com