Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยสังเขป  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

(มพช.๒ รุ่น ๑ : โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท , ที่มาครั้งแรก)

สงวนศักดิ์  พาสง่า*  ผู้เรียบเรียง
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑  บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง          อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐  
การก่อตั้งครั้งแรกได้รับการอุปถัมภ์ สนับสนุนจากหลวงพระครูกิตติญาณสุนทร
(หลวงพ่อใหญ่เวิ้ง กิตฺติญาโณ) สกุลเดิม เจริญวัน  เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเทิง  นายดาว   อักโข  กำนันตำบลทุ่งเทิง นายพรมมา วันทอง อดีตกำนันตำบลทุ่งเทิง  นายชาย   กรุณา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สังกัด สปอ.                เดชอุดม สปจ.อุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการและผู้นำชุมชนในตำบลทุ่งเทิง  ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงเป็นที่ทำการ โดยมีนายพุฒิกร แก่นทอง เป็นผู้บริหารคนแรกและนายเสถียร   เชื้อชม  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงช่วยทำการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๑๙   ต่อมาพระครูกิตติญาณสุนทร(หลวงพ่อใหญ่เวิ้ง กิตฺติญาโณ)   ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลทุ่งเทิงและสภาตำบลทุ่งเทิงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินจำนวน ๓๓ ไร่ ๓ งาน จากนายโฮม ยิ่งยง  จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  มอบให้เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน  โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๐๐๓ เล่ม ๑๑ ก หน้า ๓ เลขที่ดิน ๒๑๔ ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อบ้านหนองยาว หมายเลข ๕๙๓๘I แผ่นที่ ๑๙๖ ฉบับนี้ คือ กระทรวงการคลัง  โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๑๐/๒๕๒๑  สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๑ ให้นายบุญเหลือ  แฝงเวียง  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเรือง  บาดาล   ราชพัสดุจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นตัวแทนรับมอบที่ดินจากนายโฮม ยิ่งยงและหนังสือ คำยินยอมของนางลอด  ยิ่งยง (ภริยา) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑

ปี พ.ศ.๒๕๒๖ สภาตำบลทุ่งเทิง โดยนายดาว อักโข กำนันตำบลทุ่งเทิงและคณะกรรมการสภาตำบลทุ่งเทิงในขณะนั้น  ได้ร่วมกันกับชาวบ้านทุ่งเทิงมอบที่ดินสาธารณะซึ่งอยู่ติดด้านหลังของโรงเรียนเพิ่มให้อีก  ๑๖ ไร่ ๑ งาน รวมเป็นที่ดินในครอบครองของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาในปัจจุบันทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ ไร่

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้ขยายเปิดสาขาโรงเรียนขึ้นที่บ้านนากระแซง การจัดการเรียนการสอนระยะแรกใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนากระแซง  โดยโรงเรียนแต่งตั้งให้นายสุระพันธ์  ศิลปศาสตร์  เป็นผู้ประสานงานสาขา  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนากระแซงศึกษา

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๕  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้ขยายเปิดสาขาโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่บ้านโคกชำแระ   การจัดการเรียนการสอนระยะแรกใช้สถานที่โรงเรียนบ้านโคกชำแระ  โดยโรงเรียนแต่งตั้งให้นายสมผล  ภาดี  เป็นผู้ประสานงานสาขา  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

*ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  ,หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  กลุ่มบริหารทั่วไป

กศ.บ.ภาษาไทย  (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(นิสิตหลักสูตรครู ๕ ปี รุ่นที่ ๑)ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเปิดสอนในระบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  รวม ๒๐  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๗๒๘  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ๔๐  คน ลูกจ้างประจำ            (ช่างไฟฟ้า๔) จำนวน ๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)  จำนวน ๑ คน  มีอาคารเรียนถาวร ๒ หลัง คือ อาคารแบบ CS217B และอาคารแบบ๓๒๔ล/๒๗  โรงฝึกงานจำนวน ๒ หลัง ๓ หน่วย                      (โรงฝึกงานคหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ และโรงฝึกงานเกษตรกรรม)  อาคารหอประชุมกิตฺติญาโณ(หอประชุมแบบ ๐๐๒/๒๔)  จำนวน ๑ หลัง  อาคารหอประชุมอนุสรณ์เตี่ยสุ่ยชัย  - อาม่าซูเซียง  แช่ลี้ (ได้รับการบริจาคหอประชุมรูปแบบโดม) จำนวน ๑ หลัง   ห้องน้ำห้องส้วม   ๔  หลัง ห้องน้ำห้องส้วมบริจาค ๑ หลัง จำนวน ๓๒ ที่   บ้านพักครู ๖ หลัง บ้านพักนักการภารโรง  ๒ หลัง  อาคารห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง  โรงอาหารชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง  อาคารพุทธสถานบูชา จำนวน ๑  หลัง และอาคารกิตติญาณธรรม  (อาคารพระบูรพาจารย์) จำนวน ๑ หลัง

ทิศเหนือ จดถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ โชคชัย-เดชอุดม  กรมทางหลวง ระยะ ๓๙๐ เมตร

ทิศใต้  จดหนองน้ำสารธารณะบ้านทุ่งเทิง  กรมชลประทาน  ระยะ ๒๙๓ เมตร

ทิศตะวันออก  จดโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง  สพป.อบ.๕ (สปอ.เดชอุดม

สปจ.อุบลราชธานี  กรม สปช.) (ปัจจุบันคือ กรม สพฐ.)  ระยะ ๓๐๗ เมตร

ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านทุ่งเทิง  ระยะ ๑๓๕ เมตร

โดยมีผู้บริหารที่มาดูแลและจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
๑.นายพุฒิกร     แก่นทอง     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๔

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่       พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๗
๒.นายพิเชษฐ์ วิเศษรอด        ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่      พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๔

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ      พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  
๓.นายวิเชียร วรรณพงศ์    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ 
๔.นายสมจิต บุตรทองทิม      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ 
๕.นายเทียนสาย ป้อมหิน       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       พ.ศ.๒๕๓๙ -๒๕๔๑ 
๖.นายกริช       เถาว์โท        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๔ 
๗.นางพัชรินทร์ สันตินิยม        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖ 
๘.นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       พ.ศ.๒๕๔๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗ 
๙.นายสุวัฒน์ โคตะสิน            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ๔ ต.ค. ๒๕๔๗-  ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔
๑๐.นายสมัคร  วนาสน           ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐

๑๑.นางอรษา  วิเศษรอด         รักษาการในตำแหน่ง ผอ.      ๑ ต.ค.๒๕๖๐- ๑๐ พ.ค.๒๕๖๑

๑๒.นายทองเสาร์  แก้วหลวง    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    ๑๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ ก.ย.๒๕๖๒


ตราประจำโรงเรียน “โรจนรัตน์”  แปลว่า  สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองอันเกิดจากการศึกษาเรียนรู้

รวงข้าว หมายถึง ความนอบน้อม ความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์
เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
ประกายแสงเทียน ๑๗ แฉก หมายถึง ความรุ่งโรจน์ และมีชื่อเสียงของสถานศึกษา


ปรัชญาของโรงเรียน  
สิกฺขา ชีวิตา โชตนา
:: การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์


สีประจำโรงเรียน  
สีชมพู
หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยนและความรัก สามัคคีกลมเกลียว
สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม


คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น


อักษรย่อ
ท.ว.


“ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา”  ชื่อนี้มีความเป็นมาอย่างไร

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา   ตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔  เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๙  โดยการดำริเริ่มของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติญาณสุนทร (หลวงพ่อใหญ่เวิ้ง  กิตฺติญาโณ  สกุลเดิม              เจริญวัน) และความร่วมมือของผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจนสำเร็จเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงสถานศึกษาหนึ่งในปัจจุบันภายใต้ชื่อ “โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” โดยมีที่มาดังนี้

“ทุ่งเทิง” มาจากชื่อหมู่บ้านทุ่งเทิงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา

“ยิ่ง” มาจาก ยิ่งยง สกุลของเจ้าของที่ดินที่ใช้สร้างสถานศึกษา คือ

พ่อใหญ่โฮม  ยิ่งยง

“วัฒนา” เป็นคำสร้อยที่มีความหมายนัยสำคัญวัฒนาถาวร คือ

ความเจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่นมั่นคง


ดังนั้นโดยสรุปคำว่า “โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” หมายถึง “สถานศึกษาอันมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่นมั่นคง  เคียงคู่ชุมชนตำบลทุ่งเทิง”

(ที่มาข้อมูล : หลวงพ่อพระครูธรรมกิจจาภรณ ((หลวงพ่อสมพงษ์  เตชธมฺโม)กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสถานศึกษาฝ่ายพระสังฆาธิการ,นายเสถียร  เชื้อชม(ข้าราชการบำนาญและกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสถานศึกษา ฝ่ายฆราวาส),นางนิยม  บัวขาว(ข้าราชการบำนาญ),นายสุระพันธ์  ศิลปศาสตร์(ข้าราชการบำนาญ),

คุณพ่อเพชร  วิลาวรรณ และสมุดจดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกเล่ม :  ผู้ให้ข้อมูล

นายสงวนศักดิ์  พาสง่า (หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

กลุ่มบริหารทั่วไป) : ผู้ชำระ ตรวจทานแก้ไขและเรียบเรียง

นางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม(ครูอาวุโสประจำการและหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป) : ผู้ตรวจทาน)