Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home บุคลากรของเรา

บุคลากรของเราคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนานายพรพิชิต  ทองหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรษา  วิเศษรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายประสิทธิ์  สายลุน
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางดรุณี  ยายี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางคำพลอย  สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระนางฉลวย  โพธิ์ธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์  ตุนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสงวนศักดิ์  พาสง่า
ครูชำนาญการ

นางสาวชญาภา  บุดดาสิงห์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระนายวันชัย  นาคพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
ครูชำนาญพิเศษ

นางสาวอ้อมใจ  บุญโสภา
ครู
นายสัจธรรม  สินเติม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุมาพร  มูลศรี
ครู

นางทัศวรรณ  มีทรัพย์
ครู

นางวัชรินทร  ตันติศิรินทร์
ครู

นางสาวลดาวัลย์  ชำนิกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางอุไรวรรณ  จันทร์พวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางสาววรางคณา  สุบัวผา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกฤตา  วรพิมรัฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพรพนม  ปรัสพันธ์
ตำแหน่ง ครู

นายเกรียงไกร  สายป้อง
ตำแหน่ง ครู

นางขวัญเรือน  พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางปชุณารัตน์  จันทร์เขียว
ตำแหน่ง ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางดรุณี  ยายี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวภัทรียา  ทองแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพันธ์  โกศัลวัฒ์วสุ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวศุลีมาศ  ศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา


นายสนอง  คำทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษานายรำลึก ลาวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักษณา  พิลากัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญณัฏฐ์  ปูพบุญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวภัสรา  อาจสุโพธิ์
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ


นายประสิทธิ์  สายลุน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางพิสวาท  ภาดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ


นายสุธี  บาตสุวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายจงรัก  วิเศษรอด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติญาภรณ์  กำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา


นายประยงค์  สิทธิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสารสุขศึกษา และพลศึกษา


นายวสันต์  เรืองศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำนายมงคลชัย  จรูญเนตร
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ(ช่างไฟฟ้า)(ช3)


นายแสงใส  วงษ์ใส
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ(ช่างไฟฟ้า)(ช3)ลูกจ้างชั่วคราว
นางศิรินทรา  สายป้อง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ