Breaking News

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

About admin

Check Also

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกอบด้วย นางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *