ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 จำนวนผู้บริหารสูงสุด 1 คน

2.2 ผู้บริหาร นายพรพิชิต ทองหมื่น โทรศัพท์ 0810754085  E-mail –

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน

2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)  2  คน

นางอรษา วิเศษรอด  โทรศัพท์  0918355066  E-mail –

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  5 ปี – เดือน

นายนิรันดร์ บุตรสง่า  โทรศัพท์ 0910121143  E-mail –

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา – ปี 8 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com