ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเทิง ทางหลวงแผ่นดิน 24 (โชคชัย–เดชอุดม)    ห่างจากอำเภอเดชอุดม 27 กิโลเมตร ณ บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    มีพื้นที่ 50 ไร่   e-mail  ttywschool@hotmail.com  website  www.ttyw.acth

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 ตำบล 15  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านทุ่งเทิง บ้านโนน  บ้านหนองยาว  บ้านหนองบอน บ้านหนองโพธิ์ไฮ บ้านทุ่งเจริญ บ้านบัวเจริญ บ้านทุ่งสว่าง บ้านโนนสว่าง

1.4 มีเนื้อที่ 50 ไร่

1.5 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ครั้งแรกได้รับการอุปถัมภ์และสนับสนุนจากพระครูกิตติญาณสุนทร

(เวิ้ง  เจริญวัน) หรือหลวงพ่อเวิ้ง เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเทิง ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง เป็นที่ทำการ โดยมีนายพุฒิกร  แก่นทองเป็นผู้บริหารคนแรก โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาและจัด การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com