Breaking News

คณะกรรมการสถานศึกษา

About admin

Check Also

แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พอสรุปให้เห็นตัวอย่างการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายดังนี้ แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ – สถานประกอบการ ได้แก่  ร้านซ่อมจักรยาน – จักรยานยนต์ของหมู่บ้าน – หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *