อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้

อาคารเรียนแบบซี เอส  217 บี                                  จำนวน 1 หลัง

อาคารเรียนแบบ 324 ล/27                                      จำนวน 1 หลัง

อาคารฝึกงานเกษตร  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานคหกรรม    จำนวน 1 หลัง

อาคารฝึกงานคหกรรม-อุตสาหกรรม  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและห้องนาฏศิลป์พื้นเมือง

จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย

หอประชุมใหญ่                                                    จำนวน 1 หลัง(บริจาค)

หอประชุมเล็ก                                                      จำนวน  1  หลัง

ห้องน้ำ-ห้องส้วม                                                   จำนวน  4  หลัง

โรงอาหารชั่วคราว                                                 จำนวน  1  หลัง

บ้านพักครู                                                          จำนวน  6  หลัง

บ้านพักลูกจ้างประจำ                                             จำนวน  2  หลัง

สนามฟุตบอล                                                      จำนวน  1  สนาม

สนามบาสเกตบอล                                                จำนวน  1  สนาม

สระน้ำ                                                              จำนวน  1  สระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

– โทรศัพท์ / โทรสาร

– วิทยุโรงเรียน

– ห้องโสตทัศนศึกษา

– ห้องสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com