รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกอบด้วย นางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีระพล เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com