Monthly Archives: March 2024

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566  

Read More »

คนเก่งของเรา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

Read More »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยเปิดรับสมัคร 2 ระบบ ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น. สมัครแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.ttyw.ac.th/register เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนัก สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาบัตรประจำตัวของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง ภาพถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนา ปพ.1 ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองความประพฤติ ใบตรวจกรุ๊ปเลือด **สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์นำหลักฐานการสมัครเรียนส่งให้ทางโรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน** **เอกสารสำเนาทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

Read More »

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com