Daily Archives: 2024-03-08

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยเปิดรับสมัคร 2 ระบบ ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น. สมัครแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.ttyw.ac.th/register เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนัก สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาบัตรประจำตัวของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง ภาพถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนา ปพ.1 ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองความประพฤติ ใบตรวจกรุ๊ปเลือด **สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์นำหลักฐานการสมัครเรียนส่งให้ทางโรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน** **เอกสารสำเนาทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com