เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2567

ด้วยโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน และปรึกษาหารือ แนวทางในการดูแลพฤติกรรมของ นักเรียนในความปกครองของท่าน เพื่อให้การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com