ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร 2.1 จำนวนผู้บริหารสูงสุด 1 คน 2.2 ผู้บริหาร นายพรพิชิต ทองหมื่น โทรศัพท์ 0810754085  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)  2  คน นางอรษา วิเศษรอด  โทรศัพท์  0918355066  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  5 ปี – เดือน นายนิรันดร์ บุตรสง่า  โทรศัพท์ 0910121143  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท …

Read More »

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเทิง ทางหลวงแผ่นดิน 24 (โชคชัย–เดชอุดม)    ห่างจากอำเภอเดชอุดม 27 กิโลเมตร ณ บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    มีพื้นที่ 50 ไร่   e-mail  ttywschool@hotmail.com  website  www.ttyw.acth สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 ตำบล 15  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านทุ่งเทิง บ้านโนน  บ้านหนองยาว  บ้านหนองบอน บ้านหนองโพธิ์ไฮ บ้านทุ่งเจริญ บ้านบัวเจริญ บ้านทุ่งสว่าง บ้านโนนสว่าง 1.4 มีเนื้อที่ 50 ไร่ 1.5 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษา เมื่อวันที่ 4 …

Read More »

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ เปี่ยมล้นคุณธรรม งามล้ำสุนทรีภาพ เต็มศักยภาพทุกเครือข่ายความเป็นไทยและพลโลกบรรเจิด เป็นเลิศทางวิชาการ อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

Read More »

แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พอสรุปให้เห็นตัวอย่างการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายดังนี้ แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ – สถานประกอบการ ได้แก่  ร้านซ่อมจักรยาน – จักรยานยนต์ของหมู่บ้าน – หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่    สถานีอนามัยตำบลทุ่งเทิง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เทศบาลเมืองเดชอุดม ศาลจังหวัดเดชอุดม สำนักงานประปาเดชอุดม สำนักงานตำรวจภูธรเดชอุดม สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม โรงเรียนมัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 – หน่วยงานเอกชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมในหมู่บ้าน โรงสีไฟสินรุ่งเรือง โรงสีไฟเดชอุดมศิริโชค โรงสีข้าวพลังไอน้ำไทยยงเฮง โรงงานเย็บผ้า โรงงาน SR ผลไม้ดอง โรงงานผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ (สยามซีแพค) ธนาคารทุกแห่งในอำเภอเดชอุดม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอกันทรลักษ์

Read More »

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้ อาคารเรียนแบบซี เอส  217 บี                                  จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 324 ล/27                                      จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานคหกรรม    จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานคหกรรม-อุตสาหกรรม  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและห้องนาฏศิลป์พื้นเมือง จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย หอประชุมใหญ่                                                    จำนวน 1 หลัง(บริจาค) หอประชุมเล็ก                                                      จำนวน  1  หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม                                                   จำนวน  4  หลัง โรงอาหารชั่วคราว                                                 จำนวน  1  หลัง บ้านพักครู                                                          จำนวน  6  หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ                                             จำนวน  2  หลัง สนามฟุตบอล                        …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com