อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้ อาคารเรียนแบบซี เอส  217 บี                                  จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 324 ล/27                                      จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานคหกรรม    จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานคหกรรม-อุตสาหกรรม  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและห้องนาฏศิลป์พื้นเมือง จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย หอประชุมใหญ่                                                    จำนวน 1 หลัง(บริจาค) หอประชุมเล็ก                                                      จำนวน  1  หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม                                                   จำนวน  4  หลัง โรงอาหารชั่วคราว                                                 จำนวน  1  หลัง บ้านพักครู                                                          จำนวน  6  หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ                                             จำนวน  2  หลัง สนามฟุตบอล                        …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com