ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

บุคลากร

ข้าราชการครู-บุคลากรโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

User
นายพรพิชิต ทองหมื่น

ตำแหน่ง : ผอ.โรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางสาวอรษา เหยียดรัมย์

ตำแหน่ง : รองผอ.โรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายนิรันดร์ บุตรสง่า

ตำแหน่ง : รองผอ.โรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางพิสวาท ภาดี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางคำพลอย สายทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายสุธี บาตสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางดรุณี ยายี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายจงรัก วิเศษรอด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางสาววรางคณา สุบัวผา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางสาวดวงเนตร ดำริห์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางลักษณา พินากัน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางอุไรวรรณ จันทร์พวง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางสาวศิริวรรณ ละบาป

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายสงวนศักดิ์ พาสง่า

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายประยงค์ สิทธิ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายสังเวียน ไสว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นายพรพนม ปรัสพันธ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางขวัญเรือน พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

User
นางสาวอ้อมใจ บุญโสภา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นายเกรียงไกร สายป้อง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นางสาวธนภรณ์ มณีภาค

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นางชญาภา ความสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นางสาวอำพร ศรีบุญมา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นายอัครพลชัย คาดหมาย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
ว่าที่ร้อยเอกเจษฎา ทองมี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นายประจวบ คำแดงสด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นางสาวลดาวัลย์ ชำนิกุล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

User
นางสาวภัทรียา ทองแสง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : คศ.1

User
นายบุญรัตน์ บัวลา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : คศ.1

User
นางสาวสุรัชนา สีแสวง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : คศ.1

User
นางสาวกฤษณา กำหอม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : คศ.1

User
นายสัจธรรม สินเติม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : คศ.1

User
นางสาวรัตติญาภรณ์ กำแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : คศ.1

User
นางสาวรัตนา จอมหงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

User
นางสาวกัญณัฏฐ์ ปูพบุญ

ตำแหน่ง : พนง.ราชการ

User
นางนวพัณณ์ โกศัลวัฒน์วสุ

ตำแหน่ง : พนง.ราชการ

User
นางสาวศุลีมาศ ศิลปศาสตร์

ตำแหน่ง : พนง.ราชการ

User
นางกนกวรรณ สนัย

ตำแหน่ง : พนง.ราชการ

User
นางสาวเกวลี บุญเททิม

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

User
นางสาววันทนา หอมสมบัติ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

User
นางสาวลลิตา กันยาสาย

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

User
นางสิรินทรา สายป้อง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

User
นายแสงใส วงษ์ใส

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า(ช3)

User
นางบัวลอย ผาแก้ว

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

User
นายทองคำ มีคำนิตย์

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

User
นายสายยัน พรมโสภา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com