Breaking News

Yearly Archives: 2023

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกอบด้วย นางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีระพล เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา              

Read More »

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและพัฒนานักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ พิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ  ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวและอื่นๆ เช่น บทบาทหน้าที่นักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม ภารกิจและบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ ความรุนแรง ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM บทบาทหน้าที่ของชมรม TO BE NUMBER ONEสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมการแบ่งปันประสบการณ์ผู้ที่เลิกยาเสพติดได้ รับสมัครนักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Read More »

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน 2566

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งด้านการคมนาคม การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปและวัฒนธรรมไทย ด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ด้วยคุณูปการดังกล่าว ทางราชการจึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ไว้ในสถานที่ต่างๆหลายแห่ง ที่สำคัญ คือ พระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณหน้าสวนลุมพินี ซึ่งรัฐบาลและประชาชนพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้น พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” …

Read More »

ภาพกิจกรรมชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดกิจกรรม “ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหาร ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่ -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่

Read More »

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. – ตั้งองค์ผ้าป่า รวมต้นผ้าป่า(ต้นเงิน) รับซองผ้าป่าจากสายบุญต่างๆ ณ หอประชุมอนุสรณ์ฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. – การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า เวลา ๑๗.๐๐ น. – งานเลี้ยงศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๔๗ ปีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เวลา ๑๘.๐๐ น. – การแสดงวงดนตรี TW Band   วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า …

Read More »

กิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

กิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต คณะครูบุคลกร และนักเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรม “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ” เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูวันชัย  นาคพันธ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ กิจกรรมในช่วงเช้า คุณครูวันชัย ได้กราบลาพุทธสถานหน้าโรงเรียน จากนั้น คณะครู นักเรียนได้ตั้งขบวนแห่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่บริเวณงานซึ่งใช้ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน หลังจากนั้นมีพิธีการบายศรีสู่ขวัญ,การแสดงของนักเรียน,ชมวีดีทัศน์ ประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธานฮวงเฮ็ง แซ่ลี้ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ตามด้วย นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกพร้อมกับกล่าวแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น

Read More »

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “ชมพูขาวรวมใจ 47 ปี ผ้าป่าสามัคคี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา”

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “ชมพูขาวรวมใจ 47 ปี ผ้าป่าสามัคคี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” รายได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน้องๆ นักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ช่องทางการสั่งซื้อเสื้อ สแกน QR code ในภาพ หรือผ่านลิงก์ https://forms.gle/dZ7eEua4eFgo7FEA8 สั่งซื้อผ่านช่องทางแชต facebook ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เดชอุดม สั่งซื้อผ่านบุคลากรโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เริ่มสั่งซื้อเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 หมายเหตุ เสื้อที่ระลึก เป็นแบบพรีออเดอร์ สั่งตามจำนวน กำหนดรับเสื้อ หลังวันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถมารับเสื้อด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา หรือหากท่านประสงค์ให้จัดส่งกรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจน ค่าจัดส่งบวกเพิ่ม 50 บาท

Read More »

กิจกรรม Open House 2023 “ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สร้างอนาคตเด็กไทย”

กิจกรรม Open House 2023 “ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สร้างอนาคตเด็กไทย” วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โรงเรียนได้รับเกียรติ จาก กิตติพงษ์เทียมสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานจัดงาน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ภายในในงานมีการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การโชว์วงดนตรี TW BAND การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การแสดงของกลุ่มสาระฯต่างๆ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และการแสดงกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ และ ครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา และโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในสหวิทยาเขตฯ เป็นอย่างดี คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

Read More »

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ต้นบุญชุดไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ วัดบ้านทุ่งเทิง โดยมีนายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธี คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบัมภาพ

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรเปิดโรงอาหารใหม่

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเปิดโรงอาหารใหม่ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.29 น. คณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนทุกคน พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์เตี่ยสุ่ยชัย-อาม่าซูเซียง แซ่ลี้ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โดยมี นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธี คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพ

Read More »