วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและพัฒนานักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้

พิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ  ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อชุมชนและสังคม

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวและอื่นๆ เช่น

  • บทบาทหน้าที่นักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม
  • ภารกิจและบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
  • ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ ความรุนแรง ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM
  • บทบาทหน้าที่ของชมรม TO BE NUMBER ONEสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมการแบ่งปันประสบการณ์ผู้ที่เลิกยาเสพติดได้
  • รับสมัครนักเรียนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนผู้ประสานการพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลจังหวัดเดชอุดม
  • รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com