Daily Archives: 2023-02-24

“программа Для Ставок на Спорт Скачать Приложение Клиент 1xbet Co

“программа Для Ставок на Спорт Скачать Приложение Клиент 1xbet Com ведущий Букмекер, Пользующийся Популярностью Среди Казахстанских Игроков Content если 1xbet Не работаю? 💰как Можно Заработать со 1xbet? Прогнозы на Спортивные События Зеркало 1xbet На Андроид Преимущества И недостатки Бк на Какие События принятое Ставки В 1xbet? Как выходить Бонус 1xbet? как Скачать 1xbet? Причины Блокировки Официального Сайта 1xbet Бонусные Предложения …

Read More »

ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร 2.1 จำนวนผู้บริหารสูงสุด 1 คน 2.2 ผู้บริหาร นายพรพิชิต ทองหมื่น โทรศัพท์ 0810754085  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)  2  คน นางอรษา วิเศษรอด  โทรศัพท์  0918355066  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  5 ปี – เดือน นายนิรันดร์ บุตรสง่า  โทรศัพท์ 0910121143  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท …

Read More »

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเทิง ทางหลวงแผ่นดิน 24 (โชคชัย–เดชอุดม)    ห่างจากอำเภอเดชอุดม 27 กิโลเมตร ณ บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    มีพื้นที่ 50 ไร่   e-mail  ttywschool@hotmail.com  website  www.ttyw.acth สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 ตำบล 15  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านทุ่งเทิง บ้านโนน  บ้านหนองยาว  บ้านหนองบอน บ้านหนองโพธิ์ไฮ บ้านทุ่งเจริญ บ้านบัวเจริญ บ้านทุ่งสว่าง บ้านโนนสว่าง 1.4 มีเนื้อที่ 50 ไร่ 1.5 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษา เมื่อวันที่ 4 …

Read More »

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ เปี่ยมล้นคุณธรรม งามล้ำสุนทรีภาพ เต็มศักยภาพทุกเครือข่ายความเป็นไทยและพลโลกบรรเจิด เป็นเลิศทางวิชาการ อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

Read More »

แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พอสรุปให้เห็นตัวอย่างการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายดังนี้ แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ – สถานประกอบการ ได้แก่  ร้านซ่อมจักรยาน – จักรยานยนต์ของหมู่บ้าน – หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่    สถานีอนามัยตำบลทุ่งเทิง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เทศบาลเมืองเดชอุดม ศาลจังหวัดเดชอุดม สำนักงานประปาเดชอุดม สำนักงานตำรวจภูธรเดชอุดม สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม โรงเรียนมัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 – หน่วยงานเอกชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมในหมู่บ้าน โรงสีไฟสินรุ่งเรือง โรงสีไฟเดชอุดมศิริโชค โรงสีข้าวพลังไอน้ำไทยยงเฮง โรงงานเย็บผ้า โรงงาน SR ผลไม้ดอง โรงงานผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ (สยามซีแพค) ธนาคารทุกแห่งในอำเภอเดชอุดม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอกันทรลักษ์

Read More »

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้ อาคารเรียนแบบซี เอส  217 บี                                  จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 324 ล/27                                      จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานคหกรรม    จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานคหกรรม-อุตสาหกรรม  ปรับปรุงเป็นอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและห้องนาฏศิลป์พื้นเมือง จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย หอประชุมใหญ่                                                    จำนวน 1 หลัง(บริจาค) หอประชุมเล็ก                                                      จำนวน  1  หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม                                                   จำนวน  4  หลัง โรงอาหารชั่วคราว                                                 จำนวน  1  หลัง บ้านพักครู                                                          จำนวน  6  หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ                                             จำนวน  2  หลัง สนามฟุตบอล                        …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com